Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 10. 2010

 

 

 

Stanovy spolku

 

Název a sídlo

Název:  Patchworkový klub Břeclav, z.s. (dále jen „spolek“),

Sídlo:    Břeclav, Charvátská Nová Ves, Revoluční 220/9,                 PSČ 690 06

IČO:     228 34 931

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je tvorba patchworku, šití výrobků z něho, quilting a propagace těchto  činností.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. účastí na společných pracovních setkáních s programem tvorby patchworku 
 2. realizací výstav předmětů vytvořených technikou patchworku

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členy výboru, který o přijetí člena rozhoduje.
 2. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit a být volen do orgánů spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  3. dbát na dobré jméno spolku,
  4. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  5. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena některému z členů výboru,
  2. v případě, že člen neuhradí ve stanovené lhůtě členské příspěvky, 
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem spolku,
  5. vyloučením člena členskou schůzí v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy spolku.
 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. výbor spolku

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. schvaluje roční uzávěrku hospodaření spolku za předcházející rok,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  4. schvaluje finanční rozpočet spolku na příští rok,
  5. určuje a schvaluje plán činnosti spolku na příští rok,
  6. určuje výši členských příspěvků na příští rok,
  7. volí členy výboru a odvolává je
  8. rozhoduje o vyloučení členů

ch) rozhoduje o zániku spolku

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoli počtu členů.
 3. O rozhodnutí přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

Čl. VII

Výbor spolku

1. Výkonným orgánem spolku  je výbor spolku, který

a/ řídí a koordinuje činnost spolku

b/ svolává členskou schůzi

e/ zpracovává podklady pro členskou schůzi

d/ připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty

 1. Výbor spolku má tři  členy zvolené na členské schůzi.  Funkční období je tříleté.
 1. Každý člen výboru spolku je oprávněn jednat jménem spolku samostatně, vždy však v souladu se stanovami spolku. O svém jednání jménem spolku  je  člen výboru spolku  povinen bezodkladně  informovat ostatní členy výboru spolku.
 1. Členové výboru spolku se  schází  podle potřeby, nejméně však jednou ročně

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku, pokud členská schůze nerozhodne jinak, je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru zabývající se  charitativní činností.

Stanovy  byly schváleny členskou schůzí  dne 11.01.2015.

V Břeclavi dne 11.01.2015